Begrippen & toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Skinessence zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Skinessence zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten
Alle prijzen die op de website van Skinessence staan vermeld zijn inclusief 21% Nederlandse btw.
Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Skinessence bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Verzendkosten (€)
De actuele verzendkosten staan vermeld op de pagina Verzending en bezorging.

Leveringen
Op werkdagen de volgende dag verzonden. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, word u binnen één dag, telefonisch of via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
Skinessence is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de vervoerder.
Skinessence kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door de vervoerder. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
Skinessence is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
Skinessence betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Skinessence worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Creditcard (EC/MC, VISA, AMEX) en Apple Pay.
Bij betalingen wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Betalingen via Mollie worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidseisen.

Reclamatie & Retourneren
Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Skinessence raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, stel ons hiervan direct per e-mail op de hoogte. Skinessence zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
Indien er binnen 7 dagen door Skinessence geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Skinessence er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
U heeft het recht de door Skinessence geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U mag de producten niet gebruiken en u zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van het uitgeprinte retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Skinessence de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer een betaling is gedaan met een cadeaubon van Skinessence en/of één van de partners wordt dit bedrag uitgekeerd in een cadeaubon van Skinessence.
Wanneer de door Skinessence afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Skinessence, van het personeel en de producten van Skinessence voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Skinessence is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Skinessence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Skinessence.
De aansprakelijkheid van Skinessence is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Skinessence, dan wel tussen Skinessence en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Skinessence, is Skinessence niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Skinessence.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Skinessence opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Skinessence het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Skinessence of bij de toeleveranciers van Skinessence.

Privacy
Skinessence respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Skinessence
Zusterstraat 22
4201 EL Gorinchem
Nederland
Kamer van Koophandel: 88447499
BTW nummer: NL864629655B01

Type- en drukfouten voorbehouden.

0